Privacyverklaring en Voorwaarden

Privacyregels

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

– Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

– Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

– Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

– Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
– U maakt bezwaar tegen de verwerking;
– De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
– Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

 

Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

Voorwaarden PapegaaienhotelMero

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het papegaaienhotel: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De papegaaienhotelhouder: De vertegenwoordiger van het papegaaienhotel.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het papegaaienhotel onder te brengen dier.

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het papegaaienhotel aangegane papegaaienhotelovereenkomsten.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het papegaaienhotel volmacht aan de papegaaienhotelhouder, die deze volmacht aanneemt,
om (gedurende het verblijf van het dier in het papegaaienhotel van de papegaaienhotelhouder) als een goed papegaaienhotelhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de papegaaienhotelhouder in overleg met de aan het papegaaienhotel verbonden vogelarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID
Partijen komen overeen dat de papegaaienhotelhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van
ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet ,aan de zijde van de papegaaienhotelhouder.

ARTIKEL 5 – BETALING
1. De eigenaar is gehouden de in de papegaaienhotelovereenkomst vastgelegde papegaaienhotelprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de papegaaienhotelhouder of aan een van diens medewerkers.
2. Wordt het dier eerder opgehaald dan na de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de papegaaihotelhouder.
3. De eigenaar is de hiervoor genoemde papegaaienhotelkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van de vogel(s)  verschuldigd aan de papegaaienhotelhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde papegaaienhotelkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de papegaaienhotelhouder.
4.a. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de papegaaienhotelhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
b. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de papegaaienhotelhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de papegaaienhotelhouder op de op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
c. Indien binnen 14 dagen, nadat de papegaaienhotelhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de TPG, of geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de papegaaienhotelhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.
De papegaaienhotelhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de papegaaienhotelhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de papegaaienhotelhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de papegaaienhotelhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
5. Voor de reservering van een plaats in het papegaaienhotel kunnen door het papegaaienhotel reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.

6. Bij overlijden van een vogel, zal het papegaaienhotel de papegaai niet kunnen bewaren in een vriezer. Daarom zullen er gelijk stappen worden ondernomen. Als er andere wensen zijn moet dit vooraf aangegeven worden met een telefoonnummer en persoon die het dodelijk overschot gelijk kan ophalen.

ARTIKEL 6 – HET AFHALEN VAN HET DIER
1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de papegaaienhotelhouder overeengekomen ophaaldatum en tijd. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de papegaaienhotelovereenkomst beëindigd zijn. Alle gereserveerde dagen worden in de vakantieperiode in rekening gebracht.
2. Indien de eigenaar het dier niet bij de papegaaienhotelhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen papegaaienhoteltermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de papegaaienhotelhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De papegaaienhotelhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Annulering van een reservering is mogelijk tot 3 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
2. Indien de eigenaar niet eerder dan 3 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode annuleert, is de eigenaar een schadevergoeding verschuldigd van reserveringskosten die reeds in rekening zijn gebracht.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS
De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties. 

 

 

Voorwaarden

Wij willen uitsluitend geteste vogels ontvangen, ter voorkoming van ziektes in ons hotel voor zowel onze eigen als de gastvogels

Momenteel zijn wij bezig met vogelartsen om tegen gereduceerd tarief de vogels te kunnen laten testen. De testen willen wij dan ook bij aankomst inzien.

De vogels moeten op onderstaande ziekten zijn getest;

 •  PBFD
 • PDD
 • Polyoma
 • Chlamydia

De test mag niet ouder dan 6 maanden zijn

Waar moet ik aan denken als ik op vakantie wil met mijn vogel?

Zoals het meer en meer vanzelfsprekend is geworden om met papegaaien en parkieten te wandelen en te fietsen sinds de eerste georganiseerde wandelingen en picknicks door de Kliniek voor Vogels in 2000 is het ook voor de hand liggend om papegaaien en parkieten mee te nemen op vakantie. In Nederland is dat heel eenvoudig in een huisje , in een caravan en zelfs in een tent. Vakantie is voor de hele familie een ideale gelegenheid om er letterlijk even uit te zijn. De vogels leren evenals kleine kinderen en honden van een vakantieperiode. Lekker veel buiten en allerlei sociale ervaringen.

Het meenemen van de papegaai en parkiet naar het buitenland is wat ingewikkelder omdat bij het overschrijden van de grens allerlei vragen gaan meespelen over de eisen die gesteld worden. De eisen die gesteld worden hangen af van de soort vogel, het land waar de reis naar toe gaat en zelfs van het aantal vogels dat de eigenaar wil meenemen. Zo is het niet mogelijk om vogels mee te nemen naar Noorwegen.

Binnen Europa kunnen gezelschapsvogels vaak zonder speciale vergunning worden meegenomen als het gaat om minder dan 5 vogels. Voor een reis of vakantie naar een land buiten Europa is het van belang om met de ambassade van dat land contact op te nemen om te vragen waar de gezondheidsverklaring aan moet voldoen!

Het advies is dat een gezondheidsverklaring wordt opgesteld die wordt aangepast aan het land waar de reis naar toe gaat. Belangrijk is om deze eisen zwart op wit te krijgen zodat er later geen misverstanden over kunnen zijn. Als bekend is aan welke eisen de gezondheidsverklaring moet voldoen wordt een vogeldierenarts vervolgens geacht om de vogel te onderzoeken en op basis van het onderzoek en de gestelde eisen een gezondheidsverklaring te maken.

Afhankelijk van de eisen van het land kan het zijn dat de gezondheidsverklaring niet ouder mag zijn dan 5 of 10 dagen. Dat is bepalend voor de periode tussen het maken van de gezondheidsverklaring en het overschrijden van de grens. Het vergt dus een goede voorbereiding en een juiste timing met een afspraak met de vogeldierenarts. Daarbij is belangrijk dat tevens de identificatie van de vogel is vastgelegd. Het kan gaan om een vaste voetring, eventueel een knijpring of een transponder/ chip zodat de eigenaar altijd kan aantonen dat de vogel ook daadwerkelijk eigendom is van de eigenaar.  Een dergelijk eigendomsbewijs kan ook van belang zijn als de eigenaar weer terug komt in Nederland en wordt aangehouden bij een controle.

Als er in het buitenland of in Nederland in de reisperiode uitbraken zijn van vogelgriep of pseudovogelpest, is het van groot belang dat er geen twijfel is over de herkomst en de vraag wie eigenaar is van de vogel. Een ongeringde vogel of een vogel zonder transponder is dan plotseling een anonieme vogel waarbij niet kan worden aangetoond wie de eigenaar is, wat de herkomst is en hoe lang de vogel al in bezit is.

 

Voor vogels geldt een andere situatie dan voor honden en katten.

Voor honden en katten is een paspoort beschikbaar waardoor honden en katten gemakkelijk binnen Europa mogen worden meegenomen. Voor vogels/papegaaien is er geen paspoort beschikbaar.

Vanwege de risico’s voor de commerciële pluimveehouderij kunnen er voor vogels plotseling andere regels en eisen gelden. Dat speelt bijvoorbeeld als er een uitbraak is van Pseudovogelpestvirus of  het Vogelgriepvirus. Verschillende landen in Europa kunnen dan andere regels en eisen stellen.

Vanuit de Adviespraktijk voor Vogels worden geen gezondheidsverklaringen (meer) opgemaakt. Voor een rechtsgeldige reisverklaring/-document, kunt u zich melden bij uw plaatselijke dierenarts. Ook voor een vakantie binnen Europa adviseert de Adviespraktijk voor Vogels een rechtsgeldig reisdocument mee te nemen. Mocht het nodig zijn, dan kunt u als eigenaar dit officiële document laten zien.

Voor vogels waarbij een speciale CITES verklaring is vereist, is het meenemen naar het buitenland alleen mogelijk met een geldige CITES verklaring. Om een dergelijke vogel mee te nemen naar landen buiten de EU kan een probleem zijn. Voor informatie over CITES  kan contact worden opgenomen met het CITES bureau of ga naar

Hoe zit het met vogels die niet op ziektes getest zijn?

Ons pension bestaat uit 2 verblijven waar uitsluitend geteste vogels zitten.

Wij hebben dan ook geen ruimte voor geen geteste vogels te ontvangen. Daarnaast is elk verblijf voorzien van luchtreinigers. Ook wassen wij onze handen elke keer nadat wij een vogels aangeraakt hebben. Dit om alles zo veilig mogelijk te benaderen. En heel belangrijk punt bij ons, niemand (ook de klant) mag niet in ons pension als er vogels zitten. Zo nemen wij alle voorzorgsmaatregelen in acht en staat hygiëne dus bij ons bovenaan.

En zo behouden we de rust onder de vogels

 

 Let Op !!!!!!!!!

De uitslagen van de testen duren gemiddeld 8 tot 10 werkdagen voordat u deze binnen heeft.

Dit is wel belangrijk i.v.m. de vakantie.

 

Mogen wij eigen voer meenemen?

Uw vogel is uw voer gewend: dus ja. U kunt het voer ook via ons regelen. Wij gaan nooit een discussie aan over voer maar kunnen u wel adviseren.

Wij zelf hebben voor onze vogels een mengeling van Pellet/Zaad/Noten/Chop (groente, fruit, kruiden, bloemen).

Mogen wij ook vanaf ons vakantieadres sms-en/bellen of mailen hoe het met onze vogel gaat?

Geen probleem. We houden je graag op de hoogte van het vakantieverblijf van uw vogel.  Via de app is het mogelijk een video te ontvangen en natuurlijk ook foto’s.

Vangt u of het Hotel ook vogels op?
Dit is niet onze insteek, wij willen echt alleen een vogelhotel zijn. Maar wij willen dit ook niet volledig uitsluiten. Een enkele keer zal dit i.o. mogelijk zijn. Stuur een mail met soort vogel, leeftijd en reden van afstand doen en wij nemen dan contact met u op.
Hoe vaak worden de kooien schoongemaakt?

Onze eigen kooien worden 1 x per week standaard schoongemaakt. Mocht je vaker willen, geen probleem. Hiervoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht. Om de dag komt er schoon papier in de kooien.

Mag ik mijn eigen kooi meenemen?

Jazeker, dit is mogelijk maar alleen voor kleine vogels.  De kooi moet uiteraard schoon en ontsmet zijn.  Voor papegaaien hebben wij zeer ruime villa’s. In de zomerperiode hebben wij geen plaats voor een eigen kooi. Dit omdat wij dan echt helemaal vol zitten.

Op vakantie! Wat doen we met de papegaai?

Het is weer vakantietijd. Wie plannen heeft om op vakantie te gaan, regelt oppas of pension voor hond, kat of konijn. Maar wat kunt u doen om uw papegaai goed verzorgd achter te laten?

Elke ervaring in het leven van de papegaai moet een positieve ervaring zijn. Papegaaien zijn gevoelig voor stress en onthouden negatieve ervaringen goed. Houd hier rekening mee wanneer u de zorg voor uw papegaai een ander overdraagt.

 • U brengt uw papegaai onder bij een kenner. Dit kan een papegaaienhouder of kweker zijn, een bekend vogelopvangcentrum of asiel.
  • Voordeel: deze mensen zijn bekend met de behoeften van papegaaien in het algemeen.
 • U laat de papegaai thuis en zorgt ervoor dat er iemand is die de papegaai verzorgt.
  • Voordeel: uw vogel blijft in zijn eigen vertrouwde omgeving en kent de oppas misschien al.
  • Nadeel: als de oppas niet in uw huis verblijft kan er gemakkelijk verveling optreden, omdat uw papegaai minder aandacht krijgt dan hij gewend is. Daarnaast is het risico op diefstal groter als het bekend wordt dat de papegaai alleen thuis is.
 • U brengt de papegaai onder bij familie of vrienden, die de papegaai kennen.
  • Voordeel: de papegaai verblijft bij voor hem bekende mensen.
  • Nadeel: deze oppas is mogelijk minder bekend met de behoeften van de papegaai en papegaaien in het algemeen. In dat geval moet hij tijdens het gehele verblijf in zijn kooi blijven, wat weer verveling met zich mee brengt.

Regel het ruim oop tijd

Voor welke optie u ook kiest, belangrijk is dat u ruim van te voren de opvang regelt. Moet uw papegaai extern geplaatst worden dan kunt u de papegaai een dagje op proef laten komen om te zien wat hij ervan vind. Blijft hij thuis, laat dan de oppas van tevoren regelmatig komen en de papegaai voeren zodat hij weet wat de "gebruiksaanwijzing " van uw papegaai is. Laat altijd uw instructies op schrift achter voor de verzorger.

Hoe te betalen?

De betaling gebeurt bij het ophalen van uw huisdier.

Bij reservatie wordt een voorschot van €50,- gevraagd.

Op aanvraag van de hotelgasten kunnen zij thuis afgehaald worden en terug gebracht.

Vanaf verblijfperiode van min. 10 dagen, hier zal 0.80/ km voor worden gerekend.

Kunnen wij ook trainen bij u voor de Free flight?

Dit is zeker mogelijk.

Voor € 15,00 per uur kunt u de vlieg voiliere huren.

Dit gaat wel op afspraak.

Wij zijn nog  aan het verbouwen en de vlieg voiliere is nog niet gereed. Hiervan houden wij u uiteraard op de hoogte.

 

Wanneer zijn jullie geopend?

Op afspraak:

Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 20.00 uur

Zaterdag/Zondag op afspraak

Andere dagen en tijden mogelijk i.o.

Hoe kan ik mijn vogels aanmelden voor het hotel?

U kunt per mail een bericht sturen en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen of via het contactformulier op onze website.